« Služby »

Provoz sociálních služeb Domova seniorů Vratislavice, p.o. je finančně podporován Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků Statutárního města Liberec.


  • Zdravotní a ošetřovatelské služby

Domov zajišťuje nepřetržitě klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči, odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Pečující personál poskytuje klientům podporu a pomoc při péči o svoji osobu, dále napomáhá klientům v naplňování osobních potřeb a cílů. Odbornou zdravotní péči zajišťuje lékař, který do zařízení dochází pravidelně 2x týdně, dále dle potřeby klientů.

Podrobnější informace zde

  • Sociální služby

Sociální služby jsou zajišťovány sociálními pracovníky. Jedná se zejména o pomoc při řešení majetkoprávních záležitosti klientů, pomoc při vyřizování úředních i soukromých záležitostí, pomoc při jednání s úřady, pomoc při hospodaření s penězi, pomoc při podpoře vztahů klienta s jeho rodinou, pomoc a podpora ve využívání dalších veřejných zdrojů.

Práce se standardy kvality služeb:

1. Hodnocení zaměstnanců – v prvním čtvrtletí roku provádíme zákonem stanovené Hodnocení zaměstnanců /Standard č. 10/ dle vnitřního pravidla č. 23 a metodického postupu č. 6. Vedoucí pracovníci mají vypracované hodnotící dotazníky, které předloží svým podřízeným. Odpovědi informují o předpokladech odborné kompetence, pracovním výkonu, emocionalitě a vlastnostech ve vztahu k práci, klientům i zaměstnavateli.

  • Zájmová činnost a aktivizace

Klienti mají možnost využít nabídky programů a činností dle plánu na příslušný rok. Dále mají možnost využívat terapeutické dílny, kde je činnost zaměřená na ruční práce. Nejsou-li někteří klienti schopni navštěvovat dílny ze zdravotních důvodů a mají o tuto činnost zájem, dochází terapeutky dle dohody na jejich pokoje.

Podrobnější informace zde

I N F O R M A C E

pro klienty a rodinné příslušníky naleznete

ZDE

  • Pravidelné aktivity

Program je průběžně doplňován o další akce:

» Muzikoterapie – společné zpívání klientů za klavírního doprovodu.

»   Společná oslava narozenin klientů každý měsíc, dle měsíce narození.

» 4 x ročně posezení s ředitelkou při kávě – informační servis o záměrech a dění nejen v našem zařízení, diskuse – stížnosti, náměty, připomínky.

» Pracovní zájmová činnost klientů je prováděna dle plánu terapeutek v dílnách pro dobrovolné pracovní činnosti.

»  Rehabilitační cvičení pro klienty v tělocvičně Domu Marta.

»  Rehabilitační cvičení pro klienty v Domově seniorů – odd. C v budově Nový domov.

»  Bohoslužby církve Římskokatolické každou sobotu.

»  Canisterapie.

  • Služby zajišťované cizími subjekty

Klienti mohou v zařízení využívat i jiných služeb, které jsou zajišťovány cizími subjekty – posezení v kavárně každou středu a neděli, kadeřnické a holičské služby, pedikúra apd.

  • Dobrovolnická činnost

Podařilo se nám rozšířit službu o dobrovolnickou činnost. Pomohla nám spolupráce s Komunitním střediskem Kontakt, p. o. AMIKUS, které na základě Smlouvy o spolupráci na dobrovolnickém programu senior zajišťuje prověření /pohovor a psychologický test/ a proškolení dobrovolníků.

Kontakt na koordinátora dobrovolnictví: Helena Prchlíková

tel.:     +420 485 244 997

mobil: +420 734 354 370

e-mail: dobrovolnik@ksk.liberec.cz

Očekáváme zkvalitnění sociální služby v individuálním přístupu ke klientovi a v jeho potřebě nalézt důvěrníka, se kterým se cítí bezpečně a dobře. Psychická pohoda klienta je úzce spjata se samotným životem v domově. S přijímáním neměnného nebo zhoršujícího se zdravotního stavu i adaptace v novém prostředí, které zcela nahradí jeho dosavadní domov. Dobrovolník bez psychické zátěže pracovníka sociálních služeb přináší do činnosti s klientem neformálnost, větší svobodu, spontánnost  a nadšení.

Dobrovolnická činnost je proto nepostradatelným článkem v poskytování naší sociální služby.

  • Žadatelé – zájemci o umístění v našem zařízení

Máte-li zájem o umístění v našem zařízení, obraťte se na sociální pracovnice, které Vám ochotně vše vysvětlí a podají podrobné informace.

Doporučujeme návštěvu předem objednat telefonicky nebo       e-mailem /viz kontakty/, aby sociální pracovnice na Vás měly čas a mohly se Vám plně věnovat.

Osobní jednání v domově je možné po dohodě se sociální pracovnicí Bc. Pohankovou v době od 8,00 – 15,00 hod.

Na požádání je možné sjednat prohlídku zařízení.

Z důvodu rozšíření služby pro rodinné příslušníky našich klientů či žadatele o sociální službu v našem domově jsme přistoupili k prodloužení pracovní doby vedoucích jednotlivých domovů. V době od 8,30 – 17,00 hod. pravidelně každé úterý v týdnu Vám budou k dispozici po předchozím objednání.

Vedoucí Domova pro seniory

p. Chocholoušová Iveta

t. č. – 725 946 430

e-mail: vedoucidszavináčdsvratislavice.cz

Vedoucí Domova se zvláštním režimem

Bc. Zoulová Ivana

t. č. – 602 674 701

e-mail: vedoucidzrzavináčdsvratislavice.cz

 

  • Stížnosti

Pochopitelně, že během roku přicházejí od klientů různé podněty, náměty a připomínky. Tyto řeší vedoucí domovů nebo vedoucí sociální pracovnice v součinnosti s ředitelkou.

Uživatelé našich služeb mohou využít schránku na stížnosti, náměty a připomínky, která je umístěna v budově Nového domova vlevo za vchodovými dveřmi, nebo v Domě Marta vlevo u vchodu naproti výtahu. Pro tuto alternativu bylo vytvořeno i vnitřní pravidlo, podle kterého postupujeme při řešení takto podaných stížností.

  • Návštěvy

Návštěvní hodniny – 9,00 – 19,00 hod.

Doporučujeme rodinným příslušníkům navštěvovat naše uživatele služeb v době od 9,00 – 18,00 hod., s ohledem na provoz domova /ranní hygiena – ošetřovatelské a zdravotní úkony, snídaně, podávání léků, večer – klidový režim/.

Polední přestávka o víkendech a svátcích

V době od 11,30 – 12,00 hod. mají pracovníci recepce polední přestávku. Počítejte tedy s tím, že po tuto dobu bude objekt uzavřen.

Poslední aktualizace 13. 11. 2018

 

Skip to content