9Povinně zveřejňované informace »                                                                           

 

Provoz sociálních služeb Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. je finančně podporován Libereckým krajem.


Provoz sociálních služeb je podpořen z finančních prostředků Statutárního města Liberec a Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.


Povinně zveřejňované informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

číslo

název položky

položka/ odkaz na položku
1.
Úplný oficiální název povinného subjektu

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,

příspěvková organizace

2.
Zřizovatel

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

3.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje činnost

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Organizace byla zřízena dne 1. 7. 2004 na dobu neurčitou na základě rozhodnutí Zastupitelstva

Libereckého kraje.

4.
Popis organizační struktury
5.

Kontaktní poštovní adresa

telefonmí číslo

web

oficiální e-mail

ID datové schránky

U Sila 321, 463 11 Liberec 30

482 750 799, 482 751 835

www.dsvratislavice.cz

info@dsvratislavice.cz

t7kki43

6.
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Případné platby můžete poukázat na bankovní účet Komerční banky, a.s. v Liberci:

78-6239640277/0100

7.
Identifikační číslo organizace
IČ: 712 20 038

8.
Daňové identifikační číslo
DIČ: CZ71220038, nejsme plátci DPH

9.
Místo a způsob, jak získat příslušné informace
viz kontakty v bodě 5

10.
Kde a jak lze podat žádost o přijetí do služby

Žádost o umístění na předepsaném tiskopisu lze vyzvednout pouze v papírové podobě u sociální pracovnice  na adrese organizace /viz bod 5/, po předchozím telefonickém nebo osobním jednání. Vlastní podání žádosti se všemi požadovanými přílohami lze uskutečnit prostřednictvím České pošty nebo osobním podáním na adrese organizace.

 

11.
Zprávy o činnosti organizace
12.
Výroční zprávy o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

13.
Zřizovací listina
14.

Účetní uzavěrka

Protokol

o schválení účetní závěrky

Rozvaha

Výkaz zisků a ztrát

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

15.

Rozpočet a rozpočtový výhled

Střednědobý výhled na rok 2017 – 2019

16. Pověření

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu /schválené RK dne 21. 8. 2017/

Dodatek č. 1 k pověření /schválený RK dne 23. 1. 2018/

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu platný od roku 2021 – 2023 / DS

Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu platný od roku 2021 – 2023 / DZR

17. Vyrovnávací platba – LK

2020

OLP/2431/2020

2019

OLP/1060/2019

2018

OLP/1151/2018

2017

OLP/63/2017

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služby v obecném hosp. zájmu z rozpočtu LK

Dodatek č. 1 k OLP/63/2017

18.
Příspěvek zřizovatele z fin. prostředků MPSV

2020

OLP/426/2020

2019

OLP/599/2019

2018

OLP/1130/2018

Dodatek č. 1 k OLP/1130/2018

2017

OLP/157/2017

Smlouva o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hosp. zájmu z rozpočtu LK z fin. prostředků MPSV

Dodatek č. 1 k OLP/157/2017

Dodatek č. 2 k OLP/157/2017

 


Informace pro žadatele – zájemce o umístění v našem zařízení naleznete zde


Víte, na koho se máte obrátit v případě, že ….

  informace ve formátu PDF zde


Informace o naší organizaci v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách MPSV  http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1396417082353_27


Odkaz na Veřejný rejstřík a Sbírku listin zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=Domov+pro+seniory+Vratislavice


Odkaz fotografie interiérů a exteriérů zde:

Fotografie interiérů a exteriérů domova naleznete ve fotogalerii


Desatero pro zaměstnance k nahlédnutí zde

Etický kodex k nahlédnutí zde


Historie sociálního zařízení

Dokument s historickými údaji ve formátu pdf zde

Naše zařízení bylo zprovozněno roku 1908. Do roku 1945 se provozovalo jako chudobinec s různou kapacitou v jednotlivých obdobích. Po roce 1945 se název „ Chudobinec“ změnil dle nových zákonů na Domov důchodců a od roku 2007 na Domov pro seniory. V roce 1993 se podařilo za spolupráce s naším tehdejším zřizovatelem Okresním úřadem v Liberci rozšířit sociální zařízení o objekt Dům Marta a za finanční podpory Nadace Hermanna Niermanna z Německa provést rozsáhlou přístavbu a rekonstrukci stávajícího objektu. Kladli jsme důraz na  kvalitu bydlení, služeb a života i za cenu snížení počtu klientů ze 160 na 104 osob. Při přípravě a realizaci této přestavby jsme čerpali ze zkušeností a spolupráce se zařízeními se stejnou službou pro seniory v Německu, Holandsku, ale i v Rakousku. Po technické stránce nám nejvíce vyhovoval model se zaměřením na větší komfort v oblasti bydlení. Již v té době jsme klientelu rozdělili  do dvou skupin, a to na skupinu se zvýšenou ošetřovatelskou péčí

a skupinu schopnějších klientů. Pro tuto skupinu byly vybudovány jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením vč.koupelny, malou čajovou kuchyňkou a obývacím

pokojem. Pro manželské páry pak ve větší rozloze a stejném provedení dvoulůžkové pokoje.

Od roku 2006 dle nového zákona a po provedené registraci poskytuje naše sociální zařízení dvě služby, a to v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem, viz charakteristika na Úvodní straně – Domovské stránce.

 


Poslední aktualizace 24. 9. 2020